Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola

a Magyar Állami Operaház Gyermekkórusának Bázis iskolája

A vagy B hét
Jelenleg B hét van
Csengetési rend
  • 0.07:00-07:45
  • 1.08:00-08:45
  • 2.09:00-09:45
  • 3.09:55-10:40
  • 4.10:50-11:35
  • 5.11:45-12:30
  • 6.12:40-13:25
  • 7.13:35-14:15

Adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) és az Európai Parlamnet és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; (a továbbiakban: GDPR rendelet) rendelkezései alapján az adatvédelem érdekében az adatkezelési és adattovábbítási tevékenység szabályozása kiemelten fontos.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényrészletesen tartalmazza a törvény alapján kezelt adatok körét, valamint egyéb, ezekkel összefüggő rendelkezéseket.

 

Az info tv. 43. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

 

"43. § (1) A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem kötelező, a köznevelési intézmény SZMSZ-ének mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és- továbbítás intézményi rendjét. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.  Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál nevelési-oktatási intézményben a szülői szervezetet és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. Adattovábbításra a köznveleési intézmény vezetője és - a meghatalmazás keretei között - az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult."

 

A Belső-Pesti Tankerületi Központ elkészítette a szabályzatmintát, melyet a DOKUMENTUMOK fül alatt találnak, várjuk a szülők észrevételeit 2019. április 26-ig az info@erkelferenc.hu e-mail címre.